Třetím rokem pořádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FLKŘ) osvětovou akci Den GIS.

Po dopolední části určené pro základní, střední školy byl na řadě program pro veřejnost a studenty fakulty. Byli pozváni zástupci veřejné správy i soukromých společností, aby ukázali, jakou podporu nabízí GIS v rámci krizového řízení. Na úvod vystoupili zástupci FLKŘ a města Uherské Hradiště. Za město přivítal účastníky setkání uvolněný člen Rady města, pan František Elfmark, DiS. Hovořil o tom, že spolupráce není jen o finanční podpoře, ale i o výměně informací a projektech, které realizují studenti fakulty ve spolupráci s městským úřadem.
Vyjádřil také ochotu nadále podporovat vzájemnou spolupráci, která se osvědčila již v minulosti. Příkladem jsou bakalářské práce studentů s tématy pro potřeby města a jejich praxe na městském úřadě.

Po úvodních proslovech prezentovalo 5 studentů fakulty semestrální projekt „Story maps“. Každý student představil příběh jednoho místa planety, kde dochází k negativním jevům (hořící skládka v Senegalu, vysychání Aralského jezera). Následovala prezentace o nových GIS projektech na městském úřadě v Uherském Hradišti. V krátkosti jsem přítomným představil tři mapové projekty – Sociální služby, eAnalýza bezpečnosti 2014 a Zlepši své město.

Jedním z vrcholů přednáškového odpoledne byla prezentace paní Ing. Jelínkové z Povodí Moravy, s. p. Přítomní se mohli dozvědět zajímavé informace o procesu tvorby map povodňového nebezpečí a rizik. Povodí Moravy má k dispozici aktuální mapy povodňových nebezpečí a rizik po provedení protipovodňových opatření pro město Uherské Hradiště. Tyto mapy by měly sloužit jako podklad pro posuzování jimi dotčených ploch územního plánu města. V dalším bloku vystoupili zástupci firem, které dodávají aplikace pro krizové řízení. Jejich prezentace byly v dotaznících ohodnoceny jako nejlepší.

Geografické informační systémy (GIS) jsou nástroje, jimiž můžeme zobrazovat a analyzovat data týkající se povrchu Země. O jejich stále se zvětšujícím významu hovoří rostoucí počet uživatelů, ale i profesí, u nichž se s GIS setkáváme. Každý třetí listopadový týden bývá celosvětově věnován kampaním a osvětově informačním akcím, které laickou veřejnost seznamují s GIS – jejich využitím, funkcionalitou a dopadem na běžný život. Dny GIS jsou ale také platformou pro výměnu zkušeností mezi aktivními uživateli, prostorem pro diskusi mezi odborníky a prostředkem pro setkávání lidí. Význam dnů GIS zvyšuje i záštita National Geographic Society, která tyto akce zařadila do svého Geography Awareness Week.
Co je Den GIS – Den geografických informačních systémů je významný mezinárodní osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti. www.gisday.com

IMG_4373