NĚCO JE VE VZDUCHU

st. 8.3. ’17 / od 17.00 / Cafe Portal / Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí 35

Debata o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší nejen v Hradišti.

Dotazník k aktualizaci koncepce dětských hřišť

Jedná se o Dotazník k aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť ve městě Uherské Hradiště i v jeho místních částech vypracovaný Ing. Karlem Bařinkou, který předmětnou koncepci pro město Uherské Hradiště zpracovává. Dotazník si můžete rovněž vyzvednout na podatelně MěÚ Uherské Hradiště.

Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 30.04.2016 na podatelně MěÚ Uherské Hradiště, tajemníkům jednotlivých místních komisí města Uherské Hradiště popř. na odboru SMM č. kanceláří 507, 509. Další dotazníky si můžete rovněž vyzvednout na podatelně MěÚ.

Děkuji za podporu a vyplnění dotazníku. Více informaci na webu města www.mesto-uh.cz

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ

Jak děti naučit třídit odpad? Začněme u těch nejmenších!

Chuť vzdělávat je základ všeho, a proto již zítra začínáme mezi těmi nejmenšími. V březnu postupně navštívím všechny mateřské školy v Uherském Hradišti (MŠ Jarošov, MŠ 28. Října, MŠ Husova, MŠ Lomená, MŠ Sady, MŠ Míkovice, MŠ Komenského, MŠ Pod Svahy a MŠ Štěpnice). Ve spolupráci s firmou EKO-KOM se děti můžou těšit na spousty dárků, které by jim třídění odpadu měly pomoci pochopit a také je ke správnému nakládání s odpady motivovat. Jedná se omalovánky, puzzle, bloky, plakátky, naukové DVD a nebude chybět ani něco sladkého na zub.

Mým cílem je ředitelky a ředitele a paní učitelky požádat o pomoc s osvětou a motivací třídit odpad pro všechny děti. Také chci zmapovat, jak na tom jednotlivé školy jsou a jak se jim třídění odpadů daří. Jak jim město může pomoct a samozřejmě rád si vyslechnu jejich připomínky, náměty a to nejen k tomuto tématu.

Program vzdělávání nejmenších organizujeme s podporou firmy EKO-KOM. Jejich weby www.jaktridit.cz a www.tonda-obal.cz

Nová tvář městské tržnice u vlakového nádraží v Uherském Hradišti

Znovuobnovená tradice pořádání selských trhů v centru města se v průběhu tří let nesetkala s očekávaným zájmem, a proto bylo jejich pořádání ukončeno. Město však bude finanční prostředky, které do trhů vkládalo, investovat do oprav a údržby městské tržnice Na Stavidle, která má dlouholetou tradici a kam jsou lidé zvyklí chodit nakupovat i prodávat. Právě pro ně však bylo třeba učinit z tržnice příjemnější a komfortnější prostor k setkávání i k drobnému prodeji. Svolal jsem tedy jednání s panem Klímou z firmy Hrates, která je nájemcem tržnice, a dohodli jsme se, že Hrates společně s městem začne provádět potřebné opravy, aby se vše stihlo do prvního trhu v měsíci dubnu.

Jaké práce na opravě tržnice již byly provedeny nebo jsou na nejbližší období naplánovány?

Provádí se celonátěr všech kovových prvků
Oprava reklamní tabule a tržního řádu
Řešení přípojky NN vč. zásuvek, rozvody pro napojení vystavovatelů
Úprava elektro rozvaděče
Nátěr reklamních ploch
Oprava svodů (rýny apod.)
Očištění střechy
Oprava sociálních zařízení apod.

Věřím, že všechny tyto kroky budou přínosné nejen pro návštěvníky tržiště ale i pro vystavovatele. Věřím, že opravy tržnice neskončí u výše jmenovaných a uvědomuji si, že stále je co zlepšovat a budovat.

PF 2016

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám do nového roku 2016 popřál především pevné zdraví, životní klid a také pohodu. Jsou to základy, které nám slouží pro všechno, čeho chceme v životě dosáhnout a pro vybudování lepší budoucnosti.

Minulý rok byl rokem, ve kterém jsme prožili několik zlomových okamžiků, změnil se nám v některých věcech pohled na současný svět a životní hodnoty. Važme si jeden druhého, hodnot, které představuje naše společnost a rodina.

Milý spoluobčané, jsem rád, že se aktivně zapojujete do dění v našem městě a chci vás poprosit o stejný přístup i v novém roce. Jsem připraven vám i nadále naslouchat a věřím, že správná řešení společně nalezneme. Moje práce je vždy spojena s pokorou k názorům ostatních a vždy se budu snažit vám být nápomocen.

Děkuji tímto všem svým kolegům, kteří odvádí hodně náročnou a kvalitní práci. Děkuji nejen vedení města Uherské Hradiště, ale také vedoucím pracovníkům a všem zaměstnancům městského úřadu.

Do nového roku vám všem chci popřát hodně osobních i pracovních úspěchů, rok plný optimismu a dobré nálady a také vzájemného porozumění.

František Elfmark

Oprava záchytných kotců – areál firmy Hrates

Oprava záchytných kotců – areál firmy Hrates

I pejsci chtějí mít větší komfort. Oprava kotců již byla nutností a postupně se snažíme opravit vše, co již nebylo v utěšeném stavu. Prozatím se provedl nákup 4ks zateplených psích bud pro větší plemena od dodavatele pana Brožiny (viz. odkaz). Dále bylo opraveno boční a zadní oplocení. U bočního oplocení byla provedena nová podezdívka, u zadního zůstala zachována podezdívka stávající. K podezdívkám je drátěný plot uchycen pomocí kulatiny, tak aby bylo zabráněno útěku psů. V neposlední řadě byl nakoupen materiál na opravu jednotlivých kotců. Nově by kotce měly být opláštěny trapézovým plechem a nebezpečné pletivo v kotcích nahrazeno Kari-sítí s oky 100x100mm a síle drátu 6mm. Zastřešení kotců bude provedeno stejně jako boční stěny trapézovým plechem, který ale na rozdíl od stávající situace bude průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců.

20151125_084535

Den GIS 2015 – podpora krizového řízení

Den GIS 2015 – podpora krizového řízení

Třetím rokem pořádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FLKŘ) osvětovou akci Den GIS.

Po dopolední části určené pro základní, střední školy byl na řadě program pro veřejnost a studenty fakulty. Byli pozváni zástupci veřejné správy i soukromých společností, aby ukázali, jakou podporu nabízí GIS v rámci krizového řízení. Na úvod vystoupili zástupci FLKŘ a města Uherské Hradiště. Za město přivítal účastníky setkání uvolněný člen Rady města, pan František Elfmark, DiS. Hovořil o tom, že spolupráce není jen o finanční podpoře, ale i o výměně informací a projektech, které realizují studenti fakulty ve spolupráci s městským úřadem.
Vyjádřil také ochotu nadále podporovat vzájemnou spolupráci, která se osvědčila již v minulosti. Příkladem jsou bakalářské práce studentů s tématy pro potřeby města a jejich praxe na městském úřadě.

Po úvodních proslovech prezentovalo 5 studentů fakulty semestrální projekt „Story maps“. Každý student představil příběh jednoho místa planety, kde dochází k negativním jevům (hořící skládka v Senegalu, vysychání Aralského jezera). Následovala prezentace o nových GIS projektech na městském úřadě v Uherském Hradišti. V krátkosti jsem přítomným představil tři mapové projekty – Sociální služby, eAnalýza bezpečnosti 2014 a Zlepši své město.

Jedním z vrcholů přednáškového odpoledne byla prezentace paní Ing. Jelínkové z Povodí Moravy, s. p. Přítomní se mohli dozvědět zajímavé informace o procesu tvorby map povodňového nebezpečí a rizik. Povodí Moravy má k dispozici aktuální mapy povodňových nebezpečí a rizik po provedení protipovodňových opatření pro město Uherské Hradiště. Tyto mapy by měly sloužit jako podklad pro posuzování jimi dotčených ploch územního plánu města. V dalším bloku vystoupili zástupci firem, které dodávají aplikace pro krizové řízení. Jejich prezentace byly v dotaznících ohodnoceny jako nejlepší.

Geografické informační systémy (GIS) jsou nástroje, jimiž můžeme zobrazovat a analyzovat data týkající se povrchu Země. O jejich stále se zvětšujícím významu hovoří rostoucí počet uživatelů, ale i profesí, u nichž se s GIS setkáváme. Každý třetí listopadový týden bývá celosvětově věnován kampaním a osvětově informačním akcím, které laickou veřejnost seznamují s GIS – jejich využitím, funkcionalitou a dopadem na běžný život. Dny GIS jsou ale také platformou pro výměnu zkušeností mezi aktivními uživateli, prostorem pro diskusi mezi odborníky a prostředkem pro setkávání lidí. Význam dnů GIS zvyšuje i záštita National Geographic Society, která tyto akce zařadila do svého Geography Awareness Week.
Co je Den GIS – Den geografických informačních systémů je významný mezinárodní osvětově informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) otevírají dveře školám, kolegům a široké veřejnosti. www.gisday.com

IMG_4373

 

Vítáme vás na našich www stránkách

Od 1.11.2015 oslovujeme občany města Uherské Hradiště s žádostí o podepsání petičního archu pro vznik hnutí Pro Hradiště. Aby mohlo být hnutí zaregistrováno, potřebujeme získat 1000 podpisů. Děkujeme všem, kdo nás podpořili! Pokud máte zájem přispět svým podpisem nebo se stát členy hnutí, kontaktujte nás.